کونړولایت، اوددی ولایت دخلکو مبارزه اومقاومت دشوروی په وړانـدی

Added By salamzai.pashtoon - Oct 23, 2012 - Books

Description

کونړ ولایت او خلک : دکونړسمسوره ،ښکلی ،تازه اوله سرشارو رودونو ډکه اودزړه راکښونکو طبیعی مناظرو درلودونکی سیمه له ډیرو لرغونو زمانو راهیسی نړیوال شهرت درلود اودسیلانیانو ، زایرینو، جهان ګشایانو اوسوداګرو دزیاتی پاملرنی وړ ګرزیدلی وه. همدارنګه د شوروی په وړاندی لومړۍ مبارزه او مقاومت د کونړ د پیچ دری څخه په 1978 کال کی پیل او وروسته ټول هیواد ته وغزیده او په پای کی دغه مقاومت په میړانه توګه کامیاب شو.

Comments

  1. hamid.samet
    hamid.samet Aug 20, 2013

    khalid jan; your information was very useful and i got most things i was searching for it. thanks

  2. asad.salarzai
    asad.salarzai Oct 23, 2012

    dear khalid salamazai saib, it is was a great work of you regarding the kunnar province and rule of its people in anti soviet union jihad. many things are now cleared and people can see and read it . salarzai

Submit Comment

You must be logged in to post comments. Click here to login.